Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

ADVOCATENKANTOOR LEWIN: SPECIALISTEN IN ARBEIDSRECHT

Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidszaken. Hieronder tref je een overzicht aan van onderwerpen waarvoor je bij ons terecht kan voor advies.

Ontslagrecht:

 • ontslagen om financiële redenen, reorganisatie om de onderneming efficiënter in te richten of een interne herstructurering (bijvoorbeeld een nieuwe managementstructuur of een ander organisatieschema)
 • een disfunctionerende medewerker of een disfunctionerend team
 • onrust binnen teams, verstoorde verstandhoudingen tussen collega’s of tussen een medewerker en zijn leidinggevende
 • plichtsverzuim (vaak te laat of komen of ongeoorloofd verzuimen, instructies weigeren uit te voeren, de werkgever verkeerd informeren over afgelegde bezoeken), diefstal, te veel declareren
 • het arbeidsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke ontslag van bestuurders

(On)eerlijke concurrentie:

 • geschillen over de uitleg of redelijkheid van een concurrentiebeding
 • relatiebeding en aftroggelbeding
 • onrechtmatig handelen door een nieuwe werkgever
 • onrechtmatig handelen zonder dat er een concurrentiebeding is afgesproken

Het opstellen, beoordelen of aanpassen van arbeidsovereenkomsten of arbeidsvoorwaarden:

 • contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd of oproepcontracten
 • harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na een overname
 • invoeren van bonusregelingen of andere vormen van variabele beloning
 • uitzendovereenkomsten of detacheringsconstructies

Loonvorderingen:

 • achterstallig salaris
 • geschillen over de toepassing of uitleg van de CAO
 • geschillen over functiewaardering
 • het wel of niet betalen van loon rond (situatieve) arbeidsongeschiktheid of wanneer er niet gewerkt wordt door een conflict op de werkvloer

Werkgeversaansprakelijkheid:

 • bedrijfsongevallen
 • goed werkgeverschap
 • invulling van de reïntegratieverplichting

Advisering over het leerstuk ‘overgang van een onderneming’:

 • bij fusie, overnames en splitsingen
 • outsourcing
 • overdracht van contracten of (deel)activiteiten

Medezeggenschap:

 • advisering van bestuurders en ondernemingsraden over de artikelen 25 (adviesrecht), 27 (instemmingsrecht) en 30 (advies over het voorgenomen ontslag van een bestuurder) WOR (Wet op de Ondernemingsraden)
 • procederen bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof, de bedrijfscommissie of de kantonrechter over de toepassing van de WOR

Heeft u behoefte aan advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief