Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Concurrentiebeding: alles wat je als werknemer moet weten

Een werkgever ziet een werknemer, die door hen is opgeleid, waarin veel tijd is geïnvesteerd en die kennis heeft van het klantenbestand niet graag naar de concurrent vertrekken.

De werkgever wil voorkomen:

 • dat een werknemer zijn bedrijf benadeelt met de kennis van bedrijfsgevoelige informatie en intensief gevoerd contact met zijn klanten en relaties;
 • dat hij zijn investering in de opleiding en deskundigheid van een werknemer verliest aan de concurrent.

De wet biedt een werkgever de mogelijkheid zijn belangen te behartigen door in de arbeidsovereenkomst een zogenaamd concurrentiebeding op te nemen. Een concurrentiebeding is een verbod voor een werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst (vergelijkbare) werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als zelfstandige.

Op deze pagina vindt je alles wat je als werknemer moet weten over het concurrentiebeding.

De volgende vragen worden beantwoord:

  Is mijn concurrentiebeding geldig?

  Welke regels gelden voor een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

  Kan ik onder het concurrentiebeding uitkomen?

  Geldt mijn concurrentiebeding ook na een bedrijfsovername?

  Ik ben uitzendkracht. Is mijn concurrentiebeding geldig?

  Wat gebeurt er als ik mij niet houd aan het concurrentiebeding?

  TIPS

Is mijn concurrentiebeding geldig?

Je hebt een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst. Maar is deze wel geldig?

Een concurrentiebeding is volgens de wet geldig als het schriftelijk is overeengekomen met een werknemer die achttien jaar of ouder is. Het schriftelijkheidsvereiste moet waarborgen dat jij als werknemer goed besef heb van de consequenties van een concurrentiebeding. Het gaat erom dat je kennis hebt kunnen nemen van het concurrentiebeding. Is dat niet het geval, dan is het concurrentiebeding niet geldig.

 

Vragen? Neem contact op met ons

 

Welke regels gelden voor een concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

De wetgever heeft grenzen gesteld aan de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Uitgangspunt is dat een concurrentiebeding in een tijdelijk contract niet is toegestaan. Alleen als de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft bij een concurrentiebeding én deze belangen in de arbeidsovereenkomst zijn opgeschreven, is het concurrentiebeding geldig.

Dat betekent niet dat de werkgever altijd rechten kan ontlenen aan het beding. Lees hier verder hoe je onder een concurrentiebeding uit komt.

Kan ik onder het concurrentiebeding uitkomen?

Een concurrentiebeding maakt inbreuk op het grondrecht van een werknemer op vrije arbeidskeuze. De mate waarin de werknemer hinder ondervindt van deze inbreuk, wordt in een procedure afgewogen tegen het belang van de werkgever bij bescherming van zijn belangen.

De werknemer heeft vaak de volgende belangen:

 • een positieverbetering (betere arbeidsvoorwaarden en perspectieven);
 • een onredelijke beperking in de mogelijkheid een nieuwe baan te vinden die past bij de ervaring, kennis en ambities van de werknemer.

Factoren als de duur van het dienstverband, de specifieke branche, etc. worden ook meegenomen in de afweging van de rechter. Hoe korter het dienstverband heeft geduurd, hoe bezwarender een concurrentiebeding voor een werknemer wordt beschouwd.

Geldt mijn concurrentiebeding ook na een bedrijfsovername?

Een fusie of overname kan gevolgen hebben voor de werking van een bestaand concurrentiebeding. De consequenties van een concurrentiebeding kan door uitbreiding of overname van bedrijfsactiviteiten plots veel zwaarder gaan wegen voor jou als werknemer. Waar je in eerste instantie alleen weg moest blijven van de relaties of concurrenten van jouw eigen bedrijf, kunnen daar met een fusie of overname opeens een hoop extra partijen bijkomen. Kan dat zomaar?

Een werknemer hoeft niet altijd te hebben voorzien dat de bedrijfsactiviteiten op termijn zouden uitbreiden door een fusie of overname op het moment dat hij of zij tekende voor het concurrentiebeding. Het beding kan opeens veel zwaarder drukken op jou als werknemer. Dat is niet de bedoeling. In principe gaat een concurrentiebeding bij een overgang van onderneming wel mee over, maar dat betekent niet dat een concurrentiebeding altijd in volle omvang geldig blijft. Dat hangt af van de consequenties van de overname of fusie voor het concurrentiebeding in jouw specifieke geval. Als een verandering zoals een fusie of overname dusdanige impact heeft op jouw situatie, dient een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeengekomen te worden. Anders is jouw concurrentiebeding niet geldig of maar deels  geldig.

Ik ben uitzendkracht. Is mijn concurrentiebeding geldig?

Voor werknemers die werkzaam zijn via een uitzend- of detacheringsovereenkomst geldt via de WAADI een algeheel verbod op het opnemen van een concurrentie- of relatiebeding. Een uitzendkracht mag niet verboden worden om bij de inlener te gaan werken na het einde van de opracht. Dit heet het belemmeringsverbod. Een concurrentiebeding dat jou als werknemer verbiedt om via een concurrent in dienst te treden bij soortgelijke opdrachtgevers is wel toegestaan.

Wat gebeurt er als ik mij niet houd aan het concurrentiebeding?

Als je als werknemer toch een overstap maakt naar de concurrent en dit stiekem doet, loop je een groot risico dat je een boete moet betalen, die soms wel kan oplopen tot € 25.000 of € 50.000. Dat is in onze ervaring onnodig:

 • het arbeidsrecht biedt een aantal waarborgen waar de werknemer zich op kan beroepen;
 • het standpunt van de werkgever moet redelijk zijn;
 • eerlijkheid duurt het langst;
 • door in overleg te gaan voordat de arbeidsovereenkomst is opgezegd, is vaak een maatwerkoplossing mogelijk die tegemoet komt aan de belangen van de oude werkgever, maar tegelijkertijd jou de kans geeft om jouw eigen pad te kiezen.

  TIPS

   Vraag zo vroeg mogelijk om advies bij een concurrentiebeding. Denk hier aan alvorens je een contract tekent met daarin concurrentiebeding opgenomen.

   De ervaring leert dat werknemers pas advies inwinnen op het moment dat zij zichzelf benadeeld zien door een overeengekomen concurrentiebeding. Wees ook dan op tijd met het inwinnen van advies. Overtreedt geen concurrentiebeding in de hoop dat het wel over zal waaien.

   Geen concurrentiebeding betekent niet dat alles geoorloofd is. Je mag ook zonder concurrentiebeding niet stelselmatig de relaties van je ex-werkgever aanschrijven of bellen.

   De tekst van het concurrentiebeding is essentieel. Heeft jouw werkgever het beding wel goed geformuleerd? 

   Heb je een contract voor bepaalde tijd? Dan is een concurrentiebeding alleen geldig als jouw werkgever een goede motivatie hiervoor heeft opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Is dat niet het geval? Dan is het beding niet geldig.

 

Vragen? Neem contact op:

mr. T. (Tamara) Koenders

advocaat arbeidsrecht

   0251 – 362022

   Koenders@advocaatlewin.nl

Concurrentiebeding: alles wat je als werkgever moet weten

Vertrek van goed presterende werknemers is de vrees van elke ondernemer. Er is geïnvesteerd in kennis van de producten of diensten. Bovendien heeft de werknemer een persoonlijke band opgebouwd met de klanten. Vind als werkgever maar eens een goede vervanger. Dat valt niet mee.

Als werkgevers bescherm je jouw bedrijfsbelang door in de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding of een relatiebeding (of een combinatie) voor een bepaalde periode op te nemen.

 • Een concurrentiebeding is een verbod om aansluitend bij een bedrijf te gaan werken dat op dezelfde markt actief is en vergelijkbare producten of diensten aanbiedt als de oude werkgever.
 • Een relatiebeding bevat een verbod om na het einde van het arbeidscontract zaken te doen met de klanten van de oude werkgever of dezelfde werkzaamheden te gaan doen in loondienst van een relatie.

Op deze pagina vind je alles wat je als werkgever moet weten over het concurrentiebeding.

De volgende vragen worden beantwoord:

  Hoe kom ik een geldig concurrentiebeding overeen?

  Kan ik een concurrentiebeding overeenkomen in een contract voor bepaalde tijd?

  Wat gebeurt er als mijn (ex-)werknemer de overstap maakt naar de concurrent?

  Kan de werknemer onder het concurrentiebeding uitkomen?

  TIPS

Hoe kom ik een geldig concurrentiebeding overeen?

Een concurrentiebeding is volgens de wet geldig als het schriftelijk is overeengekomen met een werknemer die achttien jaar of ouder is. Het schriftelijkheidsvereiste moet waarborgen dat de werknemer goed besef heeft van de consequenties van een concurrentiebeding. Het gaat erom dat hij of zij kennis heeft kunnen nemen van het concurrentiebeding. Is dat niet het geval, dan is het concurrentiebeding niet geldig.

Kan ik een concurrentiebeding overeenkomen in een contract voor bepaalde tijd?

De bedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vereisen maatwerk. Dit kan aan de hand van de volgende vragen:

 • Welke functie gaat de medewerker bekleden?
 • Is dit een functie waarin de medewerker intensieve contacten onderhoudt met klanten/relaties of in aanraking komt met bedrijfsgevoelige informatie?
 • Welk risico loopt de werkgever als deze medewerker na afloop van de arbeidsovereenkomst bij een concurrent gaat werken? Lees hier meer over ontslag per 1 januari 2020
 • Hoe groot is het risico dat relaties vertrekken als deze medewerker straks niet meer is verbonden aan het bedrijf?
 • Is het risico zo groot dat jij als werkgever bereid bent hiervoor te gaan procederen als de werknemer het concurrentie-/relatiebeding overtreedt?

banner2


Wat gebeurt er als mijn (ex-)werknemer de overstap maakt naar de concurrent?

Een werknemer die zijn concurrentiebeding overtreedt kan worden aangesproken voor de schade die jij als werkgever lijdt. Het is echter niet makkelijk om aan te tonen hoeveel schade er geleden wordt door de overtreding. Daarom is het verstandig om een boeteclausule op te nemen in de arbeidsovereenkomst bij overtreding van het concurrentiebeding. Het is vervolgens belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen als je vermoedt dat een (ex-)werknemer het concurrentiebeding overtreedt. Niet alleen de werknemer kan aangesproken worden, maar ook de concurrent die profiteert van de overtreding van de werknemer. In een kort geding procedure kan je als werkgever verzoeken om naleving van het concurrentiebeding en eventuele boetes vorderen.

Kan de werknemer onder het concurrentiebeding uitkomen?

Een concurrentiebeding maakt inbreuk op het grondrecht van een werknemer op vrije arbeidskeuze. De mate waarin de werknemer hinder ondervindt van deze inbreuk, wordt in een procedure afgewogen tegen het belang van de werkgever bij bescherming van zijn belangen.

De werknemer heeft vaak de volgende belangen:

 • een positieverbetering (betere arbeidsvoorwaarden en perspectieven);
 • een onredelijke beperking in de mogelijkheid een nieuwe baan te vinden die past bij de ervaring, kennis en ambities van de werknemer.

Factoren als de duur van het dienstverband, de specifieke branche, etc. worden ook meegenomen in de afweging van de rechter. Hoe korter het dienstverband heeft geduurd, hoe bezwarender een concurrentiebeding voor een werknemer wordt beschouwd.

Het komt regelmatig voor dat werkgevers proberen om werknemers zo veel mogelijk te beperken in hun mogelijkheid om bij een concurrent te gaan werken door een concurrentiebeding ruim te formuleren, met als gevolg dat een concurrentiebeding vaak niet of niet volledig in stand blijft.

Het is belangrijk om te realiseren dat de kans dat een concurrentiebeding in rechte in stand blijft groter is naarmate het concurrentiebeding minder bezwarend is voor de werknemer.

Bij het formuleren van een concurrentiebeding is het dan ook van belang voor een werkgever stil te staan bij de vraag in hoeverre een werknemer beperkt moet worden om de bedrijfsbelangen in redelijkheid te kunnen beschermen.

  TIPS

   Ga niet standaard met ieder personeelslid een concurrentiebeding aan. Kom alleen een concurrentiebeding overeen met het personeel in commerciële functies of functies waarbij het personeel bekend is met bedrijfsgevoelige informatie.

   Een concurrentiebeding is minder bezwarend voor een werknemer als de beperkingen/het verbod worden afgestemd op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Zo kan een concurrentiebeding zich bijvoorbeeld richten op de specifieke kennis en ervaring die een werknemer heeft opgedaan gedurende zijn dienstverband en/of specifiek op de werkzaamheden die de werknemer heeft verricht en de relaties die daarbij zijn opgebouwd.

   Een relatiebeding is ook een vorm van een concurrentiebeding. In sommige gevallen biedt een relatiebeding voldoende bescherming en is een verbod voor de werknemer om bij een concurrent werkzaam te zijn niet noodzakelijk.

   Beperk een concurrentiebeding in tijd. Er is in de wet geen maximale duur opgenomen, maar uit rechtspraak blijkt dat een duur van langer dan één jaar als onredelijk wordt beschouwd. Alleen in bijzondere situaties kan een langere termijn dan één jaar gerechtvaardigd zijn.

   Het is vaak onnodig en/of onredelijk om een werknemer te beperken in zijn mogelijkheden om voor een ander bedrijf in dezelfde branche werkzaam te zijn wereldwijd, in Europa of in heel Nederland. Het is niet ongebruikelijk dat de geografische reikwijdte van een concurrentiebeding wordt beperkt met bijvoorbeeld een kilometerstraal.

   Wees voorzichtig met het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is niet toegestaan, tenzij het concurrentiebeding schriftelijk is gemotiveerd. Uit de motivering moet blijken dat het beding noodzakelijk is in verband met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

   Voor werknemers die werkzaam zijn via een uitzend- of detacheringsovereenkomst geldt via de WAADI een algeheel verbod op het opnemen van een concurrentie- of relatiebeding.

Vragen? Neem contact op:

mr. T. (Tamara) Koenders

advocaat arbeidsrecht

   0251 – 362022

   Koenders@advocaatlewin.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief