Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Lewin B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht, overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Lewin B.V. en haar opdrachtgevers op grond waarvan Advocatenkantoor Lewin B.V. werkzaamheden verricht of zal verrichten.
 2. Advocatenkantoor Lewin B.V. kan met het oog op de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan haar opdrachtgevers advocaten van andere advocatenkantoren inschakelen bij de uitvoering van de in behandeling zijnde zaken. Indien het uurtarief van de ingeschakelde advocaat hoger is dan het tarief dat Advocatenkantoor Lewin B.V. in de desbetreffende zaak rekent, zal dat aspect voorafgaand met de opdrachtgever worden afgestemd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Lewin B.V., de aan Advocatenkantoor Lewin B.V. verbonden personen en/of door Advocatenkantoor Lewin B.V. ingeschakelde personen leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Lewin B.V. wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten via Aon Professional Services te Amsterdam bij Zurich Insurance plc, Netherlands Branch. Indien om welke reden dan ook uit hoofde van genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Lewin B.V. en bij de behandeling van die aangelegenheid betrokken personen beperkt tot het door Advocatenkantoor Lewin B.V. in verband met de desbetreffende specifieke opdracht in rekening gebrachte honorarium.
 4. Ieder vorderingsrecht jegens Advocatenkantoor Lewin B.V. in verband met een van de aan Advocatenkantoor Lewin B.V. verbonden advocaten verrichte werkzaamheden verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en met de voor de schade aansprakelijke (rechts)persoon.
 5. Opdrachtgevers vrijwaren Advocatenkantoor Lewin B.V. voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Advocatenkantoor Lewin B.V.
 6. Declaratie van de werkzaamheden overeenkomstig het op dat moment toepasselijke uurtarief, alsmede van de niet in het uurtarief begrepen kosten, zoals (maar niet beperkt tot) griffierecht, koerierskosten, vertaalkosten en de kosten van ingeschakelde derden, zal in de regel maandelijks plaatsvinden. Het uurtarief wordt ieder kalenderjaar herzien.
 7. Proceshandelingen worden uitsluitend verricht, indien de verschuldigde griffierechten tenminste twee werkdagen voor de datum dat de desbetreffende proceshandeling moet worden verricht op de bankrekening van het kantoor bijgeschreven zijn.
 8. Alle declaratiebedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met BTW. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na de declaratiedatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de declaratie. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal zonder aanmaning een rente ter hoogte van de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00. Advocatenkantoor Lewin B.V. is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien een declaratie onbetaald blijft.
 9. Advocatenkantoor Lewin B.V. kan aan de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen. Het ontvangen voorschot zal worden verrekend bij de laatste declaratie van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
 10. Advocatenkantoor Lewin B.V. is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 11. Overeenkomsten tussen opdrachtgevers en Advocatenkantoor Lewin B.V. kunnen door ieder der partijen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en verschuldigde verschotten zonder verrekening of achterhouding te voldoen.
 12. Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Lewin B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 13. Advocatenkantoor Lewin B.V. heeft een interne Kantoorklachtenregeling die is gepubliceerd op www.advocaatlewin.nl. Daarnaast neemt Advocatenkantoor Lewin B.V. deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Geschillen die niet (kunnen) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor Lewin B.V. om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.