Algemene voorwaarden van Praktijkvennootschap Lewin B.V., Koenders Advocatuur en Vromans Advocatuur (versie januari 2022)

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Lewin Advocatenkantoor | Arbeidsrecht & Arbeidsmediation is een gemeenschappelijke handelsnaam van meerdere zelfstandig gevestigde advocatenkantoren die voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen via hun eenmanszaak of vennootschap. Het betreft:
1) de besloten vennootschap Praktijkvennootschap Lewin B.V. (KvK: 24372311) (btw: NL814381157B01)
2) mr. T. Koenders h.o.d.n. Koenders Advocatuur (KvK: 85089958) (btw: NL004051861B86)
3) mr. R. Vromans h.o.d.n. Vromans Advocatuur (KvK: 74202642) (btw: NL001620667B57)
allen kantoorhoudende op het adres Anna van Renesseplein 8 te (1911 KN) Uitgeest, hierna naar een ieder verwijzend als ‘de Opdrachtnemer’.

1.2. Lewin Advocatenkantoor | Arbeidsrecht & Arbeidsmediation is geen maatschap en geen samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de Advocatuur. De Opdrachtnemers contracteren op eigen titel. Zij delen de faciliteiten van het kantoor aan de Anna van Renesseplein 8 te Uitgeest. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die afzonderlijk wordt verleend aan de Opdrachtnemer, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij de Opdrachtnemer werkzaam is (al dan niet in loondienst), ieder die door de Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten de Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.

ARTIKEL 2: DE OPDRACHT
2.1. Opdrachten worden aanvaard door de Opdrachtnemer die de desbetreffende opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft verstuurd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een specifieke advocaat of registermediator zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID
3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door de Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. De individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen van Opdrachtnemers voldoen aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Voor de individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geldt:
– de besloten vennootschap Praktijkvennootschap Lewin B.V.: Zurich Insurance plc, Netherlands Branch, polisnummer: Vo100094967
– Koenders Advocatuur: Hienfield, polisnummer: DL279155
– Vromans Advocatuur: Markel Insurance SE, polisnummer: 258527
Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
3.3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer en bij de behandeling van die aangelegenheid betrokken personen, beperkt tot het door de Opdrachtnemer in verband met de desbetreffende specifieke opdracht in rekening gebrachte honorarium.
3.4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer (of daaraan verbonden personen) voor die schade.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
4.1. Opdrachtgevers vrijwaren de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer van dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van de Opdrachtnemer.
4.2. Alle declaratiebedragen worden verhoogd met btw. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de declaratiedatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de declaratie. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal zonder aanmaning een rente ter hoogte van de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn. Bij uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens de BIK-staffel.
4.3 De advocaten kunnen aan de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen. Het ontvangen voorschot zal worden verrekend bij de laatste declaratie van de werkzaamheden, waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
4.4. Proceshandelingen worden uitsluitend verricht, indien de verschuldigd griffierechten ten minste twee werkdagen voor de datum dat de desbetreffende proceshandeling moet worden verricht, op de bankrekening van de Opdrachtnemer bijgeschreven zijn.
4.5. Overeenkomsten tussen opdrachtgevers en de Opdrachtnemer kunnen door ieder der partijen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en verschuldigde verschotten zonder verrekening of achterhouding te voldoen.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING VAN DERDEN
5.1. De Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door de Opdrachtnemer in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

ARTIKEL 6: TARIEVEN
6.1. Declaratie van de werkzaamheden overeenkomstig het op dat moment toepasselijke uurtarief, alsmede van de niet in het uurtarief noch in de vaste kantoorkostenopslag begrepen kosten, zoals (maar niet beperkt tot) locatiehuur, reiskosten, parkeerkosten, griffierecht, koerierskosten, vertaalkosten, de kosten van ingeschakelde derden waaronder gerechtsdeurwaarders en andere verschotten, zal in de regel maandelijks plaatsvinden. Het uurtarief wordt ieder kalenderjaar herzien.

ARTIKEL 7: DIVERSE ONDERWERPEN
7.1. Als in de opdrachtbevestiging is afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
7.2. Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wwft) is de Opdrachtnemer verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan de Opdrachtnemer bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
7.3. Opdrachtnemers zijn bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
8.2. De advocaten hebben een interne kantoorklachtenregeling, die is te vinden op www.advocaatlewin.nl.
8.3. Als de klacht betrekking heeft op het functioneren van een registermediator is de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) van toepassing: www.mfnregister.nl/login-registermediator/klacht-mfn-registermediator.
8.5 Geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem onverminderd de bevoegdheid van de Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl