Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Algemene voorwaarden/General terms and conditions

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Lewin B.V. (versie februari 2020)

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Advocatenkantoor Lewin B.V., daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bij Advocatenkantoor Lewin B.V. werkzaam is (al dan niet in loondienst), ieder die door Advocatenkantoor Lewin B.V. wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Advocatenkantoor Lewin B.V. aansprakelijk is of kan zijn.

ARTIKEL 2: DE OPDRACHT

2.1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Advocatenkantoor Lewin B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een specifieke advocaat of registermediator zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Indien de uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Lewin B.V. leidt tot aansprakelijkheid, zal die steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de eisen die de NOvA daaraan stelt. Op verzoek wordt een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.

3.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekering plaatsvindt, is de (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Lewin B.V. en bij de behandeling van die aangelegenheid betrokken personen, beperkt tot het door Advocatenkantoor Lewin B.V. in verband met de desbetreffende specifieke opdracht in rekening gebrachte honorarium.

3.3. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Lewin B.V. (of daaraan verbonden personen) voor die schade.


ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

4.1. Opdrachtgevers vrijwaren Advocatenkantoor Lewin B.V. voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer van dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Advocatenkantoor Lewin B.V.

4.2. Alle declaratiebedragen worden verhoogd met btw. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de declaratiedatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de declaratie. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal zonder aanmaning een rente ter hoogte van de wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn. Bij uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens de BIK-staffel.

4.3 Advocatenkantoor Lewin B.V. kan aan de opdrachtgever een voorschot in rekening brengen. Het ontvangen voorschot zal worden verrekend bij de laatste declaratie van de werkzaamheden, waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

4.4. Proceshandelingen worden uitsluitend verricht, indien de verschuldigd griffierechten ten minste twee werkdagen voor de datum dat de desbetreffende proceshandeling moet worden verricht, op de bankrekening van het kantoor bijgeschreven zijn.

4.5. Overeenkomsten tussen opdrachtgevers en Advocatenkantoor Lewin B.v. kunnen door ieder der partijen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. De opdrachtgever is gehouden de vergoeding voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en verschuldigde verschotten zonder verrekening of achterhouding te voldoen.


ARTIKEL 5: INSCHAKELING VAN DERDEN

5.1. Advocatenkantoor Lewin B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door Advocatenkantoor Lewin B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Advocatenkantoor Lewin B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Advocatenkantoor Lewin B.V..


ARTIKEL 6: TARIEVEN

6.1. Declaratie van de werkzaamheden overeenkomstig het op dat moment toepasselijke uurtarief, alsmede van de niet in het uurtarief noch in de vaste kantoorkostenopslag begrepen kosten, zoals (maar niet beperkt tot) locatiehuur, reiskosten, parkeerkosten, griffierecht, koerierskosten, vertaalkosten, de kosten van ingeschakelde derden waaronder gerechtsdeurwaarders en andere verschotten, zal in de regel maandelijks plaatsvinden. Het uurtarief wordt ieder kalenderjaar herzien.


ARTIKEL 7: DIVERSE ONDERWERPEN
7.1. Als in de opdrachtbevestiging is afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

7.2. Op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wwft) is Advocatenkantoor Lewin B.V. verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Met het geven van een opdracht aan Advocatenkantoor Lewin B.V., bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

7.3. Advocatenkantoor Lewin B.V. is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.


ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Advocatenkantoor Lewin B.V. is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Advocatenkantoor Lewin B.V. heeft een interne kantoorklachtenregeling, die is te vinden op www.advocaatlewin.nl.

8.3. Daarnaast neemt Advocatenkantoor Lewin B.V. deel aan de klachten-/en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door advocaten, inclusief alle declaratiegeschillen, kunnen worden beslecht overeenkomstig het reglement Geschillencommissie Advocatuur.

8.4. Als de klacht betrekking heeft op het functioneren van een MfN-registermediators is de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) van toepassing:www.mfnregister.nl/login-registermediator/klacht-mfn-registermediator/

8.5 Geschillen die niet (kunnen) worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor Lewin B.V. om een geschil voor te leggen aan enig andere bevoegde rechter.

 

Advocatenkantoor Lewin B.V. is statutair gevestigd te Uitgeest en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24372311. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.advocaatlewin.nl.

****************************************************************************************************

General Terms and Conditions of Advocatenkantoor Lewin B.V. (February 2020 Version)

 

ARTICLE 1: APPLICATION

1.1. These General Terms and Conditions are applicable to each engagement granted to Advocatenkantoor Lewin B.V., including any subsequent engagement or altered or additional engagement. The applicability of any other general terms and conditions is expressly excluded.

1.2. These Terms and Conditions also extend to all those working for Advocatenkantoor Lewin B.V. (in paid employment or otherwise), all those engaged by Advocatenkantoor Lewin B.V., and to all those for whose acts or omissions Advocatenkantoor Lewin B.V. is or may be liable.


ARTICLE 2: THE ENGAGEMENT

2.1. All engagements are exclusively accepted by Advocatenkantoor Lewin B.V. This also applies where it is the client’s express or tacit intention that the engagement is executed by a particular solicitor or registered mediator. The applicability of the articles 7:404 Dutch Civil Code (DCC), 7:407 DCC and 7:409 DCC is expressly excluded.


ARTICLE 3: LIABILITY

3.1. Should the performance of an engagement by Advocatenkantoor Lewin B.V. result in liability, it will always be limited to the amount that in the case concerned is paid out by the professional indemnity insurer, plus the excess. The professional indemnity insurance meets the requirements set for it by the Dutch Bar Association. A Summary of Cover and a Certificate of Insurance will be sent upon request.

3.2. Should, for any reason, the insurer fail to pay, then the (joint) liability of Advocatenkantoor Lewin B.V. and the persons involved in handling the matter, is limited to the fee charged by Advocatenkantoor Lewin B.V. in connection with the specific engagement concerned.

3.3. Claims for the payment of compensation lapse after the expiry of one year following the day when the client became aware or could reasonably have been aware of the loss and the potential liability of Advocatenkantoor Lewin B.V. (or persons associated with it) for that loss.


ARTICLE 4: CLIENT’S OBLIGATIONS

4.1. Clients indemnify Advocatenkantoor Lewin B.V. against all third-party claims – including the reasonable costs of the defence against such claims – that are in any way related to the work done for the client, unless the issue is ensuing from deliberate acts or gross negligence on the part of Advocatenkantoor Lewin B.V.

4.2. VAT will be added to all invoiced amounts. Invoices must be paid within 14 days of the invoice date by paying the amount due into the bank account stated on the invoice. Where the payment term is exceeded, interest in the amount of the statutory (commercial) interest rate will be due without notice. In case the client fails to pay in time, they will be owing extrajudicial collection fees in accordance with the extrajudicial collection fees (BIK) scale.

4.3 Advocatenkantoor Lewin B.V. may charge their client a payment on account. The payment on account received will be set off against the final invoice for the work that the payment on account is related to.

4.4. Procedural acts are exclusively performed if the court fees due have been paid into the firm’s bank account at least two working days prior to the date when the relevant procedural act must be performed.

4.5. Agreements between clients and Advocatenkantoor Lewin B.V. may be terminated by either party by written notice. The client is obliged to pay the costs of the work that was done until the moment of termination and the disbursements without setoff or withholding.


ARTICLE 5: ENGAGING THIRD PARTIES

5.1. Advocatenkantoor Lewin B.V. has the right to engage third parties when fulfilling their engagement. Advocatenkantoor Lewin B.V. shall, where this is possible and reasonably required, exercise due care and consult with the client when choosing the third parties they intend to engage. Advocatenkantoor Lewin B.V. is not liable for any breaches from these third parties, except in the event of deliberate acts or gross negligence on the part of Advocatenkantoor Lewin B.V..


ARTICLE 6: FEES

6.1. The billing of the work at the then applicable hourly rate and of the costs that are not included in the hourly rate or in the fixed office expenses surcharge, such as (but not confined to) location rental costs, travel expenses, parking fees, court fees, courier costs, translation fees, the costs of third parties that were engaged such as bailiffs, and any other disbursements generally takes place on a monthly basis. The hourly rate is reviewed each calendar year.


ARTICLE 7: MISCELLANEOUS
7.1. Where the engagement letter varies from these General Terms and Conditions, the provisions of the engagement letter will prevail.

7.2. Pursuant to applicable law (including the Dutch Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act)), Advocatenkantoor Lewin B.V. is obliged to establish their clients’ identity and to disclose unusual transactions to the authorities in certain circumstances. By engaging Advocatenkantoor Lewin B.V., the client acknowledges that they are aware of this and that they grant their approval as far as necessary.

7.3. Advocatenkantoor Lewin B.V. is authorized to alter these General Terms and Conditions.


ARTICLE 8: APPLICABLE LAW AND CHOICE OF FORUM

8.1. All agreements between the client and Advocatenkantoor Lewin B.V. are governed by Dutch law.

8.2. Advocatenkantoor Lewin B.V. has internal complaints rules that are shown on www.advocaatlewin.nl.

8.3. In addition, Advocatenkantoor Lewin B.V. partakes in the complaints and dispute settlement rules for Bar members. All disputes ensuing from the creation and/or the execution of services by lawyers, including all fee disputes, can be settled in conformity with the Dutch Legal Profession Disputes Committee Rules.

8.4. If the complaint is related to a registered mediator’s performance, then the Complaints Procedure of the Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) is applicable: www.mfnregister.nl/login-registermediator/klacht-mfn-registermediator.

8.5 Disputes that are not or cannot be submitted to the Dutch Legal Profession Disputes Committee will be settled by the District Court in Noord-Holland, location Haarlem, subject to the right of Advocatenkantoor Lewin B.V. to submit the dispute to a different competent court.

Advocatenkantoor Lewin B.V. has its registered office in Uitgeest, The Netherlands, and is listed in the Dutch Trade Register under number 24372311. These General Terms and Conditions are published on www.advocaatlewin.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief