Corona-maatregelen (NOW-regeling)

 • 2 april 2020 |
 • Advocatenkantoor Lewin |

Geschreven op 2 april 2020

LOONKOSTENSUBISIDIE VOOR WERKGEVERS MET MEER DAN 20% OMZETVERLIES

Op 31 maart 2020 is de NOW-regeling gepubliceerd! De loonkostensubsidie voor werkgevers die zwaar zijn getroffen door de corona-maatregelen, kan met ingang van dinsdag 14 april 2020 worden aangevraagd. Mogelijk gaat het digitale loket eerder openen, het streven is maandag 6 april 2020.

Let op: Het gaat om een tijdelijke regeling. Aanvragen moeten uiterlijk 5 juni 2020 zijn ingediend.

Mocht je nog geen toegang hebben tot het werkgeversportaal van UWV, regel dit dan zo snel mogelijk

De volgende vragen worden beantwoord:

Wanneer heeft het zin loonkostensubsidie aan te vragen?

Welke omzet is van belang?

Wat valt wel en wat valt niet onder de loonsom?

Welke verplichtingen horen bij een NOW-aanvraag?

Hoe hoog is de loonkostensubsidie?

Hoe lang duurt het voordat de loonkostensubsidie wordt uitbetaald?

Is er een risico dat ik het voorschot (deels) moet terugbetalen?

Wat zijn de alternatieven?

 

WANNEER HEEFT HET ZIN LOONKOSTENSUBSIDIE AAN TE VRAGEN?

  Je hebt veel minder omzet (minimaal 20% minder) dan de omzet die je in 2019 gemiddeld per kwartaal verdiende..

NB: Dat de omzetdaling het gevolg is van de corona-maatregelen wordt verondersteld. Dit is geen voorwaarde om in aanmerking te komen voor loonkostensubsidie.

  Je vindt behoud van werkgelegenheid voor de mensen die bij jou in dienst zijn belangrijk en je wil het liefst geen werknemers ontslaan vanwege de financiële situatie.

  Je verwacht dat de omzet grotendeels weer aantrekt als de corona-maatregelen zijn opgeheven. Is dat niet zo? Kijk dan naar de alternatieven.

 

WELKE OMZET IS VAN BELANG?

Het gaat om het omzetverlies in de maanden maart, april en mei 2020. De referentie voor de omzet waarmee rekening wordt gehouden is de gemiddelde kwartaalomzet in 2019. Die bereken je door de jaaromzet zoals vermeld in de jaarrekening over 2019 door 4 te delen.

Als jij in maart 2020 nog een goede omzet had, maar in de komende maanden wel verwacht last te hebben van de maatregelen, mag je ook een ander tijdvak kiezen, namelijk:

 • de maanden april tot en met juni
 • of mei tot en met juli.

Let op: Je kiest voor een tijdvak bij de aanvraag. Deze kan niet later worden gewijzigd.

Voor ondernemingen die onderdeel maken van een concern wordt het omzetverlies op concernniveau bekeken. Alleen als het concern in totaliteit meer dan 20% omzetverlies heeft, kunnen de bedrijven aanspraak maken op loonkostensubsidie.

 

WAT VALT WEL EN WAT VALT NIET ONDER DE LOONSOM?

Uitgangspunt is het SV-loon. Dat is het totaal van de loonsom van de werknemers waarvoor werknemerspremies worden betaald. Voor de hoogte van het voorschot wordt gekeken naar het SV-loon in de maand januari 2020. Dit wordt verhoogd met 30% (x 1,3) ter compensatie van werkgeverslasten zoals vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies.

Voor de definitieve subsidietoekenning wordt gekeken naar de werkelijke SV-loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. Een voorwaarde voor de subsidie is dat de loonsom gelijk blijft aan de loonsom in januari 2020.

  • Het is dus niet de bedoeling extra mensen aan te nemen,
  • Het is dus ook niet de bedoeling mensen te ontslaan
  • Uitgangspunt is dat oproepkrachten wel worden doorbetaald.

Is de loonsom lager? Dan wordt de loonkostensubsidie naar beneden bijgesteld. Is de loonsom hoger? Dan krijg je geen extra subsidie.

Let op:  De loonsom kan in maart, april en 2020 ook lager uitvallen dan de loonsom in januari als in januari een bonus of dertiende maand aan de werknemers is uitbetaald. Houdt er in dat geval rekening mee dat achteraf de definitieve subsidie lager wordt vastgesteld.

Verder geldt:

 • Bij de loonsom worden alleen rekening gehouden met de inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met een betaalde transitievergoeding, andere beëindigingsvergoedingen of een ziektewetuitkering als de werkgever eigen risicodrager is voor de ZW.
 • Als werknemers meer dan € 9.538,00 bruto per maand verdienen, wordt het meerdere niet betrokken bij de berekening van de loonkostensubsidie.
 • Voor het salaris van de directeur/grootaandeelhouder (DGA) en zijn levenspartner (als die niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen) wordt geen loonkostensubsidie gegeven.

 

WELKE VERPLICHTINGEN HOREN BIJ EEN NOW-AANVRAAG? 

  1. Tijdens de maanden waarvoor de loonkostensubsidie is aangevraagd betaal je 100% van het loon door aan jouw werknemers.
   .
  2. Je zorgt ervoor dat de loonsom zoveel mogelijk gelijk blijft aan die van januari 2020.
   .
  3. .Binnen jouw organisatie weet de Ondernemingsraad en weten jouw werknemers dat je loonkostensubsidie hebt aangevraagd.
   .
  4. Je dient in de periode dat jij loonkostensubsidie ontvangt, geen ontslagaanvraag in bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.
   .
   Is dit toch onvermijdelijk dan zal dat gevolgen hebben voor de aanspraak en hoogte van de loonkostensubsidie.
   .
  5. Om de aanspraak op de loonkostensubsidie en het ontvangen voorschot te behouden, is het verplicht om binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, te vragen om een definitieve vaststelling van de loonkostensubsidie. Bij de aanvraag voor de definitieve vaststelling moet een accountantsverklaring zijn gevoegd.

 

.

HOE HOOG IS DE LOONKOSTENSUBISIDIE?

De loonkostensubsidie heeft betrekking op de loonsom over maart, april en mei 2020. Deze referentieperiode staat los van het tijdvak dat je hebt gekozen voor de berekening van het omzetverlies.

De subsidie is nooit hoger dan 90% van de totale SV-loonsom. Dit hoogste percentage wordt alleen uitgekeerd als sprake is van 100% omzetdaling. Bij een omzetdaling van minder dan 20% dan behoor je bij de gelukkigen, die maar beperkt last hebben van de corona-maatregelen. Er bestaat geen aanspraak op loonkostensubsidie.

Als de omzetdaling ligt tussen 20% en 100% wordt de hoogte van de loonkostensubsidie evenredig berekend:

percentage omzetverlies x de maandelijkse SV-loonsom x 1,3 x 90% x 3 maanden

Er wordt dus niet meer gekeken naar de inzetbaarheid van de mensen (of ze wel of geen werk hebben) en ze vallen niet terug op de WW. Doel is dat de werknemers zoveel mogelijk bij het bedrijf betrokken blijven en zich inzetten om samen deze lastige tijd te overbruggen. Het is een rekensom waarbij het percentage van het omzetverlies bepaalt welk gedeelte van de loonsom wordt gecompenseerd. Is het onvermijdelijk om afscheid te nemen van mensen dan zal de SV-loonsom lager zijn en de loonkostensubsidie zal ook lager zijn in dat geval.

Als financiële redenen de hoofdreden zijn voor het ontslag, worden de loonkosten van de ontslagen werknemer(s) afgetrokken van de SV-loonsom, verhoogd met een boete van 50%. Dit is van toepassing als: 

 • ontslag wordt aangevraagd via UWV (a-grond)
 • de werknemer instemt met de opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen.

Let op:  De boete geldt niet als werknemers uit dienst gaan om andere redenen, bijvoorbeeld omdat een contract voor bepaalde tijd afloopt, bij proeftijdontslag, ontslag op een dringende reden, ontbinding om een andere reden dan bedrijfseconomische redenen of wanneer een werknemer instemt met een aangeboden beëindigingsovereenkomst. Uiteraard wordt wel de loonsom minder als er werknemers in het tijdvak van de loonkostensubsidie uit dienst gaan en er geen vervanger worden aangenomen.

 

HOE LANG DUURT HET VOORDAT DE LOONKOSTENSUBSIDIE WORDT UITBETAALD?

Het UWV heeft 13 weken de tijd om een beslissing te nemen, maar streeft ernaar om binnen 2 – 4 weken nadat de NOW-aanvraag in behandeling is genomen een eerste voorschot uit te betalen.

Het voorschot bedraagt 80% van de te verwachte loonkostensubsidie per maand en wordt in drie maandelijkse termijnen uitbetaald.

Let op:  Het voorschot bedraagt maximaal 72% van de loonkosten over maart, april en mei. Dat betekent dat je 28% zelf moet blijven betalen. De definitieve subsidie ontvang je pas na een aantal maanden. Lukt dat niet? Kijk dan naar de alternatieven.

 

IS ER EEN RISICO DAT IK HET VOORSCHOT (DEELS) MOET TERUGBETALEN?

 Ja, dat risico bestaat:

 • als de omzetdaling veel minder is dan je had verwacht en dus minder dan 20%

  In dat geval moet het voorschot volledig worden terugbetaald.

 • als het omzetverlies veel minder is dan je had ingeschat, maar wel meer dan 20%. Dan heb je een te hoog voorschot ontvangen.

  Het teveel ontvangen voorschot moeten worden terugbetaald.

 • Als de loonsom in de maanden waarover je NOW hebt ontvangen lager uitvalt dat de loonsom in januari, waarop de compensatie is gebaseerd.

  Er vindt een verrekening plaats met de subsidie en het teveel ontvangen voorschot moet worden terugbetaald.

 • Als je niet op tijd (binnen 24 weken na het einde van het tijdvak waarover je omzetderving verwacht) definitieve vaststelling van de loonkostensubsidie aanvraagt of als je geen accountantsverklaring kunt overleggen.

 Het ontvangen voorschot moet je terugbetalen.

 • Bij misbruik van het Noodfonds of wanneer je bewust niet voldoet aan de verplichtingen die bij de loonsubsidieaanvraag horen.

 Volledige terugbetaling van het voorschot en mogelijk nog andere sancties.

 

ALTERNATIEVEN

In plaats van het beroep doen op de NOW-regeling kun je ook kiezen voor:

 • afspraken maken met je medewerkers over uitstel van een deel van het loon, het vakantiegeld, opnemen van vakantiedagen of de mogelijkheid van vroegpensioen.
 • het stimuleren van je medewerkers om op te zoek te gaan naar (tijdelijk) ander werk in een sector die juist nu extra mankracht nodig heeft – eventueel via detachering;
 • het doorvoeren van een reorganisatie als je verwacht dat de omzetdaling langer zal aanhouden;
 • een beëindigingsovereenkomst sluiten met enkele werknemers;
 • de mogelijkheid onderzoeken van faillissement of surseance van betaling.

 

VRAGEN / CONTACT

Wil je weten of het voor jou verstandig is een NOW-aanvraag in te dienen? Of wil je hulp bij de voorbereiding van een NOW aanvraag? Neem contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0251-362022. Als wij niet direct kunnen opnemen, bellen wij z.s.m. terug.

Je kunt ook een e-mail sturen naar: lewin@advocaatlewin.nl of koenders@advocaatlewin.nl

 


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl