De bedrijfsarts adviseert mediation

  • 2 november 2020 |
  • Advocatenkantoor Lewin |

Geschreven op 2 november 2020

Vaak is de werknemer die betrokken is bij arbeidsmediation arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts zal mediation adviseren als er – naast medische redenen – ook zaken spelen in de arbeidssituatie. Denk daarbij aan:

  • strubbelingen over de re-integratie,
  • arbeidsomstandigheden,
  • een te hoge werkdruk,
  • spanningen met collega’s of de leidinggevende,
  • een lopend of aangekondigd verbetertraject,
  • onvrede bij de werknemer over een loonaanpassing of een functie- of organisatieverandering.

Het idee achter het advies van mediation is dat een werknemer sneller herstelt als de belemmeringen om het werk (deels) te hervatten, bespreekbaar zijn gemaakt en zo mogelijk zijn opgelost. Idealiter hebben de werkgever en de werknemer geen onafhankelijke derde (mediator) nodig om met elkaar in gesprek te gaan. De werkelijkheid is vaak anders.

Is een werknemer verplicht mee te werken aan mediation?

Eén van de basisvoorwaarden voor mediation is dat de betrokkenen vrijwillig deelnemen. Bij arbeidsmediation, zeker als de werknemer bepaalde aspecten van de arbeidsverhouding als ziekmakend ervaart, ligt dit genuanceerder. Als een werknemer echt niet wil, kan de mediator niet starten met de mediation. Mediation vergt namelijk ook commitment aan het mediationproces. Dit is geen formaliteit of schijnvertoning.

Niet meewerken aan mediation lost in dat geval het probleem niet op. De vraag is dan ook of de werknemer beter af. Hij mag een uitnodiging voor een gesprek met zijn werkgever namelijk niet  weigeren, tenzij de bedrijfsarts om medische redenen bepaalt dat de werknemer niet in staat is een gesprek te voeren.

Kan een werknemer gesprekken afzeggen vanwege medische redenen? 

Mediationgesprekken kunnen heftig zijn. Er kan ook medisch sprake zijn van een verslechtering waardoor de werknemer eerst wel en later toch niet in staat is de mediation te vervolgen. Het is steeds het medische oordeel van de bedrijfsarts dat doorslaggevend is in dit geval. Als de partijen het niet eens zijn met dit oordeel kunnen zij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Mag een werkgever het loon stopzetten als een werknemer mediation geen kans geeft of uitstelt?

Als de werknemer én mediation afwijst én het voeren van gesprekken met de werkgever, terwijl de bedrijfsarts van mening is dat 1) de werknemer in staat is tot dergelijke gesprekken en 2) dit belangrijk is in het kader van de re-integratie, kan de werkgever hieraan de consequentie verbinden tot (tijdelijk) stopzetten van het salaris.

Kan een werknemer worden ontslagen omdat hij/zij mediation weigert?

Gezien de vrijwilligheid die hoort bij mediation, is weigeren om mee te werken aan mediation geen zelfstandige ontslaggrond. Dat een werknemer mediation geen kans geeft, kan wel worden meegenomen bij de juridische afweging of sprake is van een duurzaam verstoorde verstandhouding.

Als de werknemer ook alle andere adviezen gericht op re-integratie weigert, kan dit bij elkaar wel van belang zijn als aan het UWV een oordeel wordt gevraagd of de werknemer heeft voldaan aan zijn/haar reïntegratieverplichting.

Bij ons kantoor werken twee MfN-registermediators, gespecialiseerd in arbeidsmediation. Voor meer informatie kunt u mailen naar: mediation@advocaatlewin.nl. Wij sturen graag onze werkwijze toe.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl