Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Mediation

Mediation: alles wat je moet weten over arbeidsmediation

Op deze pagina vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

 

Waarom zijn wij actief als mediator?

Als advocatenkantoor ervaren wij regelmatig de impact die een langdurige gerechtelijke procedure op onze cliënten heeft. Aangezien binnen het arbeidsrecht de persoonlijke verhoudingen een belangrijke factor zijn, , hebben wij ervaren dat mediation een goed alternatief kan zijn voor de juridische weg.

Daarom bieden wij ook mediation aan als dienst. Onze mediators hebben de opleiding om zich als registermediators te kunnen inschrijven in het MfN-register (voorheen NMI-register) succesvol afgerond.

Wij zijn alleen actief op het terrein van arbeidsmediation. Arbeidsmediation heeft door de invoering van de Wwz een prominentere rol binnen het arbeidsrecht gekregen. Een werkgever die afscheid wil nemen van een werknemer vanwege een verstoorde verstandhouding loopt een serieus risico dat de rechter de arbeidsovereenkomst niet ontbindt. De rechter mag de arbeidsovereenkomst – op basis van de nieuwe wet – pas ontbinden als alle andere wegen gericht op herstel van de verstandhouding en herstel van vertrouwen zijn doorlopen. Een werkgever moet dus uitleggen waarom hij mediation geen kans heeft gegeven als de werknemer daarom heeft gevraagd. Of andersom. Onze ervaring is wel dat elke mediation start met een gezonde dosis wantrouwen

Vanwege het vereiste van onafhankelijkheid en neutraliteit zijn wij alleen beschikbaar als registermediator wanneer wij de deelnemers vanuit onze rol als advocaat niet kennen.

 

Wat is mediation?

Mediation is een snelle en adequate manier van conflictbemiddeling. De deelnemers kiezen ervoor om samen met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een onpartijdige mediator. Niet alleen de juridische argumenten, maar ook de emoties onder het conflict, worden besproken. De communicatie verbetert en de deelnemers worden uitgedaagd om oplossingen voor het conflict aan te dragen.

De belangrijkste spelregels van mediation zijn:

 1. Alle deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat tijdens de mediation wordt besproken. Het delen van informatie kan alleen als dit van te voren tussen de deelnemers is afgestemd en de buitenstaanders een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Levensgezellen worden doorgaans niet als buitenstaanders gezien. Collega’s wel.
 2. Deelname aan mediation geschiedt op basis van vrijwilligheid, maar is niet vrijblijvend. De deelnemers aan mediation geven commitment aan het mediationproces en verbinden zich om actief en creatief op zoek te gaan naar de oplossing voor hun meningsverschil.
 3. Voorstellen die binnen de mediation worden gedaan, hebben buiten de mediation geen waarde. Gemaakte afspraken zijn wel bindend. De deelnemers mogen elkaar daaraan houden.
 4. Zolang de mediation loopt, onthouden de deelnemers zich van het nemen van juridische of stappen die de onderlinge verhoudingen negatief kunnen beïnvloeden. Lopende procedures worden opgeschort.
 5. De MfN-registermediator is neutraal en onpartijdig en gebonden aan gedragsregels.

 

Onze werkwijze

Voortraject
Het is onze gewoonte eerst alle deelnemers die aan de mediationtafel zitting gaan nemen, telefonisch te spreken. De mediator kan dan uitleggen wat mediation inhoudt en inventariseren wat er tussen de deelnemers speelt. De inhoud van deze voorgesprekken, die 30 tot 45 minuten duren, wordt niet gedeeld met de andere deelnemer(s). Het stelt wel de mediator in staat om het mediationproces beter te begeleiden en de deelnemers hebben vast een eerste indruk van de mediator.

Eerste mediationgesprek
Als alle deelnemers hun commitment geven aan het mediationproces, kan een eerste gesprek worden ingepland. Gebruikelijk is om dat op korte termijn te doen, tenzij er gegronde redenen zijn waardoor dat niet kan. Een mediationbijeenkomst duurt in principe maximaal 2 uur (eventueel met een korte uitloop als daarmee binnen de mediation belangrijke stappen kunnen worden gezet).

Het mediationgesprek kan op ons kantoor in Uitgeest plaatsvinden of op een andere locatie die de deelnemers prettig vinden. Aan het einde van de bijeenkomst wordt afgestemd hoe de deelnemers verder willen met de mediation. Meestal is in twee gesprekken wel duidelijk of het zin heeft om de mediation voort zetten.

Vastleggen afspraken
Als het lukt definitieve afspraken te maken, kan onze mediator die vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Het komt ook voor dat de ingeschakelde juristen dit onderdeel oppakken. Tussentijdse afspraken worden per e-mail bevestigd.

 

Een win-win situatie

Voordelen van mediation zijn:

 • de snelheid, vaak een kwestie van enkele weken
 • de maatwerkoplossing, een rechter moet in het vonnis een standpunt kiezen (zwart/wit), in mediation zijn alle grijstinten mogelijk
 • de kostenbesparing, doordat een juridische procedure achterwege kan blijven
 • zelf invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van het conflict

De nadruk ligt niet op de standpunten die de deelnemers innemen, maar op de belangen.

 

Arbeidsmediation

Een normale arbeidsmediation verloopt altijd volgens de volgende drie stappen:

Stap 1: Wat is er nodig om weer met plezier samen te werken?

Stap 2: Welke alternatieven zijn er binnen de organisatie van de werkgever?

Stap 3: Hoe nemen partijen afscheid van elkaar?

 

Bij zieke werknemers gaat het om andere aspecten:

 • hoe wordt de re-integratie vlot getrokken?
 • wat mogen werkgever en werknemer van elkaar verwachten binnen een reïntegratietraject?
 • wat zijn de alternatieven als reïntegratie bij de eigen werkgever te ingewikkeld is?

 

Uitkomsten mediation

Een arbeidsmediation kan drie uitkomsten hebben:

 1. de problemen worden onder leiding van de mediator uitgesproken en het lukt de deelnemers om weer op een positieve manier invulling te geven aan het dienstverband;
 2. de deelnemers komen gezamenlijk tot de conclusie dat het beter is wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en maken afspraken over beëindiging in een beëindigingsovereenkomst;
 3. de deelnemers blijven het oneens en kunnen ook geen consensus bereiken over continuatie of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De mediation wordt dan beëindigd zonder dat er afspraken zijn gemaakt. Het is dan aan de deelnemers om alsnog de juridische weg te vervolgen. De inhoud van de mediation speelt in die procedure geen rol. De omstandigheid dat mediation is geprobeerd en dat dit geen oplossing heeft gegeven, mag wel worden vermeld.

 

Kosten van de mediation

Normaal delen de partijen de kosten van de mediation. Bij arbeidsmediation is het echter gebruikelijk dat de werkgever als professionele partij de kosten van de mediation voor zijn rekening neemt. Kosten van adviseurs van de deelnemers zijn voor ieders eigen rekening, tenzij daarover binnen de mediation andere afspraken worden gemaakt.

_J3B7005

Vragen over mediation? Neem contact op met één van onze registermediators:

_J3B6946

mr. H.H.A. (Hanneke) Lewin

advocaat arbeidsrecht en MfN registermediator

   0251 – 362022

   Lewin@advocaatlewin.nl

_J3B6781L.C.M. (Leonieke) Kievit

 

MfN registermediator

   0251 – 362022

   Leonieke.kievit@advocaatlewin.nl