Lewin Advocatenkantoor te Uitgeest

Nieuwsbrief januari 2016 – huur en pacht

Hoe huur toch pacht kan zijn – en andersom

Als Ted na lang aandringen van zijn dochter eindelijk een paard voor haar koopt, is het niet vreemd dat hij ook een stukje land gaat huren. Het paard stapt dagelijks vrolijk rond in de wei. Zo ook de 80 paarden van een paardenfokker in de grote wei ernaast.

De eigenaar van de grond, Bert, heeft met beide paardenliefhebbers mondelinge afspraken gemaakt over het bedrag dat zij maandelijks als huur voor het stuk weiland betalen en gaat er dus van uit dat hij met beide partijen een huurovereenkomst heeft gesloten, maar dat ligt juridisch toch anders.

Als je tegen betaling grond van een ander gebruikt voor landbouwactiviteiten is geen sprake van huur, maar van pacht. Het bedrijfsmatig fokken van paarden wordt als landbouwactiviteit gezien. De manier waarop het weiland wordt gebruikt speelt dus ook een rol.

In dit voorbeeld is de overeenkomst met Ted een ‘gewone huurovereenkomst’, maar de overeenkomst met de paardenfokker is een pachtovereenkomst.

Maakt dit dan zoveel uit, pacht of huur? Zeker wel. De gevolgen kunnen groot zijn wanneer een huurovereenkomst bij nader inzien een pachtovereenkomst blijkt te zijn.

  • Zo dient een pachtovereenkomst schriftelijk te worden overeengekomen in tegenstelling tot een huurovereenkomst, waarvoor deze eis niet geldt.
  • De getekende pachtovereenkomst moet worden toegezonden aan de Grondkamer, die het bestaan van de pachtovereenkomst inschrijft in het pachtregister.
  • De Grondkamer mag de pachtovereenkomst alleen registeren als deze overeenkomst in lijn is met het wettelijke pachtrecht over onderdelen zoals: de pachtprijs, de duur van de overeenkomst en de manier waarop de pachtovereenkomst kan worden beëindigd.
  • Zonder inschrijving bij de Grondkamer is de verpachter juridisch in een veel slechtere positie dan die van de pachter.

Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een procedure te beginnen om achterstallige pachttermijnen te incasseren zonder een geregistreerde pachtovereenkomst. Er zal dan eerst een procedure gevoerd moeten worden om de onwillige pachter, die dacht huurder te zijn, te dwingen alsnog een schriftelijke pachtovereenkomst te ondertekenen. Pas daarna kan de pachter in een vonnis worden veroordeeld de pachttermijnen te betalen.

Kortom, voor eigenaars of ‘huurders’ van een stuk grond is het van groot belang om van te voren te weten of sprake is van huur of pacht wanneer je grond in gebruik geeft of krijgt. Duidelijkheid vooraf voorkomt dat huur toch pacht blijkt te zijn, of andersom!

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief