Ziek door een conflict – wel of geen recht op loon?

Geschreven op 9 september 2014

Dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid in de zin van de wet wil niet zeggen dat iemand zich niet ziek voelt, maar de oorzaak ligt dan (meestal) in de spanningen die conflicten meebrengen. Als er een oplossing komt voor het conflict, doordat het conflict wordt uitgesproken of partijen beslissen afscheid te nemen, nemen ook de klachten af.

De bedrijfsarts zal in dit soort gevallen beschrijven dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of gebrek in de zin van artikel 7:629 BW. De STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten, een standaard richtlijn voor bedrijfsartsen (www.stecr.nl) schrijft vervolgens voor dat partijen geadviseerd kan worden mediation in te zetten.

Werknemers zien in dit advies van mediation vaak een rechtvaardiging om:

  • het werk niet te hervatten totdat de mediation heeft plaatsgevonden;
  • uitnodigingen van de werkgever voor gesprekken te weigeren als er geen mediator bij is.

GEEN ARBEID, GEEN LOON

Een werknemer die zich ziek meldt vanwege een conflict, neemt een groot risico de aanspraak op salaris te verliezen voor de periode dat niet wordt gewerkt.

Juridisch uitgangspunt is: “Eerst hervatten, dan voorwaarden stellen”. Dat geldt ook voor de ‘voorwaarde’ van het inzetten van mediation om de meningsverschillen weg te nemen.

Het advies van de bedrijfsarts is alleen maar een advies. Mediation gaat uit van vrijwilligheid van partijen. Een partij kan niet gedwongen worden aan mediation deel te nemen.

Zolang er een werkgever/werknemer-relatie bestaat, kan de werkgever de werknemer uitnodigen voor een gesprek om de situatie uit te praten. Een werknemer mag zo’n uitnodiging niet weigeren, ondanks dat zo’n gesprek als heel spannend wordt ervaren. Ook dan gaat een rechter uit van een positieve grondhouding en volwassen verhoudingen.
Vluchtgedrag of het vermijden van een confrontatie vallen daar niet onder.

GEEN ARBEID, TOCH LOON?

Het uitgangspunt dat de werknemer de aanspraak op loon verliest, geldt niet als de rechter gezien de bijzondere omstandigheden van het geval van mening is dat evident is dat werkhervatting in alle redelijkheid niet kan worden verwacht van de werknemer, of wanneer de werknemer met een doktersverklaring aannemelijk kan maken dat werkhervatting zal leiden tot ernstige psychische klachten. Dit zijn uitzonderingen.

GEEN ARBEID, WEL LOON

Als de werkgever vanwege het hoog opgelopen arbeidsconflict besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de werknemer vrijstelt van de verplichting te werken (ook wel aangeduid als schorsing of op non-actiefstelling) is de werkgever wel loon verschuldigd. Dat is zo uitgemaakt in de jurisprudentie van de Hoge Raad en is niet meer voor discussie vatbaar.

Herkent u deze situatie of weet u niet hoe u een impasse met uw werknemer of werkgever moet doorbreken, neem dan contact op via: lewin@advocaatlewin.nl. U kunt ook bellen naar 0251-362022 en vragen naar Hanneke Lewin.

Mr. Hanneke Lewin is inmiddels 22 jaar advocaat, is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en heeft veel ervaring met ontslagzaken, reorganisaties, geschillen over concurrentie- of relatiebedingen, loonvorderingen en andere geschillen op het terrein van het arbeidsrecht.

Zij adviseert werkgevers en behartigt daarnaast ook belangen van werknemers en ondernemingsraden.


Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl