De bedrijfsarts adviseert mediation

Geschreven op 2 november 2020

Vaak is de werknemer die betrokken is bij arbeidsmediation arbeidsongeschikt. De bedrijfsarts zal mediation adviseren als er – naast medische redenen – ook zaken spelen in de arbeidssituatie. Denk daarbij aan:

 • strubbelingen over de re-integratie,
 • arbeidsomstandigheden,
 • een te hoge werkdruk,
 • spanningen met collega’s of de leidinggevende,
 • een lopend of aangekondigd verbetertraject,
 • onvrede bij de werknemer over een loonaanpassing of een functie- of organisatieverandering.

Het idee achter het advies van mediation is dat een werknemer sneller herstelt als de belemmeringen om het werk (deels) te hervatten, bespreekbaar zijn gemaakt en zo mogelijk zijn opgelost. Idealiter hebben de werkgever en de werknemer geen onafhankelijke derde (mediator) nodig om met elkaar in gesprek te gaan. De werkelijkheid is vaak anders.

Is een werknemer verplicht mee te werken aan mediation?

Eén van de basisvoorwaarden voor mediation is dat de betrokkenen vrijwillig deelnemen. Bij arbeidsmediation, zeker als de werknemer bepaalde aspecten van de arbeidsverhouding als ziekmakend ervaart, ligt dit genuanceerder. Als een werknemer echt niet wil, kan de mediator niet starten met de mediation. Mediation vergt namelijk ook commitment aan het mediationproces. Dit is geen formaliteit of schijnvertoning.

Niet meewerken aan mediation lost in dat geval het probleem niet op. De vraag is dan ook of de werknemer beter af. Hij mag een uitnodiging voor een gesprek met zijn werkgever namelijk niet  weigeren, tenzij de bedrijfsarts om medische redenen bepaalt dat de werknemer niet in staat is een gesprek te voeren.

Kan een werknemer gesprekken afzeggen vanwege medische redenen? 

Mediationgesprekken kunnen heftig zijn. Er kan ook medisch sprake zijn van een verslechtering waardoor de werknemer eerst wel en later toch niet in staat is de mediation te vervolgen. Het is steeds het medische oordeel van de bedrijfsarts dat doorslaggevend is in dit geval. Als de partijen het niet eens zijn met dit oordeel kunnen zij een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Mag een werkgever het loon stopzetten als een werknemer mediation geen kans geeft of uitstelt?

Als de werknemer én mediation afwijst én het voeren van gesprekken met de werkgever, terwijl de bedrijfsarts van mening is dat 1) de werknemer in staat is tot dergelijke gesprekken en 2) dit belangrijk is in het kader van de re-integratie, kan de werkgever hieraan de consequentie verbinden tot (tijdelijk) stopzetten van het salaris.

Kan een werknemer worden ontslagen omdat hij/zij mediation weigert?

Gezien de vrijwilligheid die hoort bij mediation, is weigeren om mee te werken aan mediation geen zelfstandige ontslaggrond. Dat een werknemer mediation geen kans geeft, kan wel worden meegenomen bij de juridische afweging of sprake is van een duurzaam verstoorde verstandhouding.

Als de werknemer ook alle andere adviezen gericht op re-integratie weigert, kan dit bij elkaar wel van belang zijn als aan het UWV een oordeel wordt gevraagd of de werknemer heeft voldaan aan zijn/haar reïntegratieverplichting.

Bij ons kantoor werken twee MfN-registermediators, gespecialiseerd in arbeidsmediation. Voor meer informatie kunt u mailen naar: mediation@advocaatlewin.nl. Wij sturen graag onze werkwijze toe.

Een goed recept voor arbeidsmediation

Geschreven op 16 maart 2020

Ingrediënten

– een onwerkbare situatie
– wantrouwen
– onderlinge spanningen
– grote meningsverschillen
– emulsie van emoties

Voorbereiding
Tijdens één op één gesprekken (telefonisch of persoonlijk) krijgen de deelnemers de kans om de mediator te vertellen wat er speelt. Hoe is deze situatie ontstaan? Wat wil je met de mediation bereiken, maar ook wat heb je de ander te bieden.

Kneden
Tijdens het eerste mediationgesprek gaan de betrokkenen met elkaar het gesprek aan. Dat kan er stevig aan toe gaan door de hoog opgelopen emoties en de verwijten die zij elkaar maken. Toch is onze ervaring als mediator dat het goed is als de deelnemer hun hart kunnen luchten.

Bereiden
Als alles wat dwars zit of relevant is, is gezegd, gaan we over op het toekomstperspectief. Het verleden is niet meer te veranderen. De toekomst wel. Als het gesprek over de toekomst constructief is, wordt er een tweede mediationgesprek gepland.

Opdienen

Nadat de deelnemers het eerste gesprek hebben kunnen laten bezinken en hebben kunnen nadenken over passende oplossingen, komen zij weer bij elkaar. Tijdens het tweede mediationgesprek presenteren de deelnemers hun ideeën en worden zij gestimuleerd er samen uit te komen. Daarbij is altijd een belangrijke vraag: wat is jouw alternatief.

Wat levert arbeidsmediation altijd op

 • een goed gesprek in plaats van communiceren via verwijten
 • een kans de ander te overtuigen dat er nog andere oplossingen zijn dan men eerst dacht
 • meer duidelijkheid

Wanneer moet je niet aan mediation beginnen

 • Als gelijk krijgen voor jou belangrijker is dan een oplossing
 • Als je zelf geen besluiten durft te nemen en liever wilt dat een ander beslist.

Wil je weten wat onze MfN-registermediators voor jullie kunnen betekenen? Bel dan naar 0251 – 362022 of mail naar: mediation@advocaatlewin.nl.

Meer focus op arbeidsmediation!

Geschreven op 30 juli 2019

Meer focus op arbeidsmediation!

Wist u dat u bij Advocatenkantoor Lewin niet alleen terecht kunt voor een advocaat, maar dat wij ook twee gecertificeerde MfN-registermediators in huis hebben?

Leonieke Kievit
Leonieke Kievit is onze tweede MfN-registermediator. Zij is geen advocaat maar wel al meer dan vijf jaar bij ons kantoor werkzaam. Leonieke heeft in korte tijd alle examens die nodig zijn om MfN-registermediator te worden succesvol doorlopen. Daar zijn wij heel trots op.

Groeiende vraag naar arbeidsmediators
Wij zien een groeiende vraag naar goede mediators als alternatief voor oplossing van conflicten naast de juridische weg. Dit geldt niet alleen voor problemen binnen de familiesfeer en ter voorkoming van vechtscheidingen, maar juist ook bij problemen tussen werknemers en werkgevers.

Het nieuwe arbeidsrecht, zoals we dat kennen sinds 2015, en dat ontslag ingewikkelder heeft gemaakt, draagt daar zeker aan bij. Een mediator behartigt niet de belangen van één partij, maar is een neutrale en onpartijdige gespreksleider.

Voorbeelden
Enkele voorbeelden uit de praktijk die baat hebben bij arbeidsmediation:

• moeizame re-integratie van een zieke werknemer

• irritaties en ergernissen tussen collega’s

• onuitgesproken verwachtingen uitspreken

• meningsverschillen tussen MT- of directieleden

• gesprekken met werknemers die niet voldoen aan de verwachtingen van het bedrijf

• terugwinnen van vertrouwen na gemaakte fouten

• afscheid nemen op een respectvolle manier (exitmediation)

Wanneer is het verstandig contact op te nemen
Dus: Speelt er iets bij u op de werkvloer? Lukt het niet om dit op te lossen door het voeren van reguliere gesprekken? Ervaart u veel negatieve energie? Denk aan de optie van het inschakelen van een van onze mediators. Met slechts één of twee mediationgesprekken kunt u veel oplossen.

Geïnteresseerd in een prijsopgave en beschrijving van onze werkwijze? Mail dan naar mediation@advocaatlewin.nl of bezoek onze website: www.advocaatlewin.nl.
Wij zijn u graag van dienst.

Contact

Anna van Renesseplein 8
1911 KN Uitgeest
Tel: 0251-362022
E-mail: welkom@advocaatlewin.nl